Pro občany

Nový zákon o odpadech zvyšuje poplatek za ukládání využitelných odpadů na skládky z 800 Kč/t v roce 2021 na 1850 Kč/t v roce 2029.

 

Nařízení státní veterinární správy

 

Ve sběrném dvoře v zóně na nebezpečný odpad je umístěna nepropustná uzavíratelná nádoba k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tato nádoba je označena VŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat.

 

 

Poplatky


Upozorňujeme občany obce Záměle na změnu ve vyhlášce při úhradách poplatků za odpady. Splatnost poplatku je nově do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Důvodem je při platbě rozdávání známek. Známky na nádoby mají roční platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude popelnice označena známkou nebude vyvezena. Z tohoto důvodu je nutné mít uhrazeny poplatky do konce března popřípadě mít sepsaný splátkový kalendář.


Druhá změna se týká osvobozených občanů od poplatku. Vyhláška od roku 2014 za odpady neřeší 100% slevu pro děti do 5 let a spoluobčany nad 80 let. Tito občané již nejsou zcela osvobozeny z poplatku, ale podílí se na poplatku 50% z celkové hodnoty poplatku.


Informace o výši případného dluhu získáte na některém z níže uvedených kontaktů nebo v níže uvedené tabulce: Obec Záměl čp.158, 51743 Potštejn, telefon: 494 546 211, e-mail: obeczamel@obeczamel.cz

 

Poplatky uhraďte na obci v Záměli v

pondělí a ve středu 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hod.

dle ceniku

 

 

 

 

Sběrný dvůr s kompostárnou - Provozní doba

 

Období zimní od 30. 11. do 1. 4. aktuálního roku
každých 14 dní v sobotu (dle intervalu svozu popelnic):

sobota: 10:00 hod do 11:00 hod.

 

Období letní od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku
každý týden v sobotu
sobota: 10:00 hod do 11:00 hod.


Bude-li vycházet sobota na státem uznávaný svátek sběrný dvůr nebude v provozu. V případě naléhavé potřeby dle telefonické dohody 494 546 211 pondělí – pátek.


Bližší informace ohledně vyvážení, třídění odpadu či nákupu popelnice můžete získat na internetových stránkách firmy Ekola České Libchavy: www.ekola.cz.

 

 

Proč třídit odpady?

 

Podívejme se na příkladu obsahu jedné popelnice.
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

 

Specifikace stanovišť sběrných nádob na jednotlivé druhy odpadů:

 

Stanoviště sběrných nádob

 

 

Třídění

plastů

Počet

nádob

Třídění

barevného

skla

Počet

nádob

Třídění

bílého

skla

Počet

nádob

Třídění

papíru

Počet

nádob

Minimarket

 

1,1m3

2ks

2,5m3

1ks

2,5m3

1ks

1,1m3  1ks 

U Daleckých

 

1,1m3

2ks

2,5m3

1ks

2,5m3

1ks 1,1m3  1ks 

Na Dolničkách

 

1,1m3 2ks 1,5m3

1ks

2,5m3

1ks 1,1m3  1ks 

U Skučku

 

1,1m3

2ks

1,5m3

1ks

2,5m3

1ks  1,1m3  1ks

U Křížku

 

1,1m3

3ks

2,5m3

1ks 

2,5m3

1ks  1,1m3 1ks 

ČOV II.

 

1,1m3 2ks

1,5m3

1ks

2,5m3 1ks  1,1m3  1ks

U čp. 156

Hlaváček

 

1,1m3 2ks 0,75m3 1ks 0,75m3 1ks 1,1m3   1ks

Benzina FAMA

čp. 219

 

1,1m3 1ks - - - - 1,1m3  1ks

Sběrný dvůr

 

 -  - 0,75m3 1ks 0,75m3 1ks  -  -

 

 


Sklo


Do nádob je možno vhazovat poze sklo. Lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo a skleněné střepy. (Tabulové sklo, jak se leckdo mylně domnívá, nepatří do bílého skla, ale do směsného - barevného. Je to dáno druhem zpracování.) Na nádobách jsou nálepky s označením, které druhy nebo výrobky patří do těchto nádob. Lahve a sklenice zbavené kovových, plastových a korkových uzávěrů je možno vhodit kulatým nebo oválným otvorem. Pro tabulové sklo můžete využít podlouhlého zářezu, který je umístěn v horní části nádoby. Mnoho občanů o tomto „druhém otvoru“ leckdy ani neví. Pokud byste chtěli vhodit tak velké tabulové sklo.


Do těchto nádob v žádném případě nepatří keramika, porcelán, kamenina, zrcadla a drátěné sklo. Ty máte možnost předat obsluze sběrného místa.


Zároveň žádáme občany, aby v případě naplněných sběrných nádob v obci neodkládali skleněné obaly vedle nádob.

 

 

Plast


Plastové nádoby a lahve, PET lahve (od nápojů), kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie a další výrobky z plastů, jako jsou plastové hračky, kbelíky a podobně je možno vhazovat do žlutých sběrných nádob na tříděný odpad, nebo odevzdat obsluze na sběrném místě.


Pokud se jedná o kombinaci více materiálu, je zapotřebí jednotlivé složky oddělit! To znamená, že pokud je plastový kbelík opatřen kovový držadlem, jej nutno ho odstranit. Plast vhodit do „plastu“ a kov do „železného šrotu“. To platí i pro ostatní kombinované materiály.


Stejně jako všechny ostatní, tak i tyto obaly, by měly být čisté, bez známek po skladování nebezpečného odpadu (například ředidel, oleje a podobně).


Další podstatnou věcí je, že plastové lahve a PET lahve je nutno sešlápnout. Dle sdělení pracovníků svozové firmy, kteří provádějí dotřídění plastů, je nejvhodnější tento postup: povolit víčko (nechat „polo-zatažené“ na lahvi, nebo vhodit odděleně), sešlápnout láhev a vhodit do žluté nádoby na sběrném hnízdě, nebo odevzdat na sběrném místě.
Do těchto nádob nepatří plastové trubky a podlahové krytiny. Ty je vhodné odevzdat do kontejneru na sběrném místě.
Zároveň žádáme občany, aby objemné plastové odpady, které se nevejdou do nádob rozmístěných po obci, neodkládali vedle nádob nebo jinam. Mohou je odnést na sběrné místo.
Do těchto nádob je zároveň možno odkládat i tetrapakové obaly.

 

 

Papír


Mobilním sběrem, který provádějí žáci základní školy přibližně dvakrát ročně. Sběr papírů pořádají i děti (dorost) SDH Záměl na jaře a na podzim. Rozmístěny kontejnery papíru v obci Záměl.

 

 

Železný šrot


Pro likvidaci železného šrotu je možno využít mobilního sběru, který provádí Sbor dobrovolných hasičů v Záměli. Tyto mobilní sběry jsou prováděny dvakrát ročně a jsou včas prezentovány na plakátovacích plochách a v místním rozhlase.
Samozřejmostí zůstává to, že by odpad neměl obsahovat zbytky po uskladnění nebezpečných látek apod.

 

 

Nebezpečný odpad


Pro likvidaci nebezpečného odpadu je možno využít sběrný dvůr v obci Záměl.

Nebezpečné odpady jako jsou:
- nefunkční kompletní ledničky a mrazničky
- nefunkční kompletní elektrospotřebiče (televizory, rádia, magnetofony, vysavače apod.)
- zářivky a výbojky
- staré léky
- vyřazené chemikálie
- staré barvy a ředidla
- kosmetika
- upotřebené (vyjeté) oleje, olejové filtry, zaolejované hadry a znečištěné nádoby
- autobaterie, monočlánky
- pneumatiky, duše, cyklistické pláště apod.

 

 

ASEKOL s.r.o. - je kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení.


Na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb., která nově specifikuje podmínky pro nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení, vznikly pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení nové povinnosti. Zejména pro zajištění a financování zpětného odběru a odděleného sběru použitých elektrických zařízení, recyklaci a materiálové využití odpadu.
Dále dle novely zákona č.7/2005 Sb. mohou výrobci a dovozci zajistit plnění dle zákona kolektivně a v květnu 2005 byla založena významnými firmami z oboru spotřební elektroniky Asociace spotřební elektroniky (ASE), která dala základ dalšímu společnému postupu pro zajištění, organizaci a financování nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). V červenci 2005 byla založena členy asociace jako výkonná složka společnost ASEKOL s.r.o.


S touto společností máme uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilního svozu. www.asekol.cz