Schválený rozpočet v tomto a předchozích letech

Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtů obcí, dále pak rozpočtového výhledu, rozpočtového procesu a závěrečného účtu, je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nímž má obec finanční vztah.

 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, ale může být schválen i jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících letech, nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěru. Rozpočet může být schválen jako schodkový a to pouze v případě, že schodek bude možné uhradit některými z následujících možností:

 

finančními prostředky z minulých let, smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů, prodejem finančních aktiv, vázaných v jiné formě, než jsou peněžní prostředky na bankovním účtu (dlužné nebo majetkové cenné papíry).

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nesmí dojít ke schválení schodkového rozpočtu, jež nebude mít schodek finančních prostředků krytý.

 

rok 2007

 

rok 2008

 

rok 2009

 

rok 2010

 

rok 2011

 

rok 2012

 

rok 2013

 

rok 2014

 

rok 2015

 

rok 2016

 

rok 2017

 

rok 2017 rozpočet pro ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2020

 

rok 2018

 

rok 2018 rozpočet ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce Záměl 2019 -2021

 

Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Záměl 2019 - 2021

 

rok 2019

 

rok 2019 rozpočet pro ZŠ a MŠ Záměl

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce Záměl 2020-2022 

 

Střednědobý rozpočtový výhled obce ZŠ a MŠ Záměl 2020-2022